ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุรุชน คนสุจริต” ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุรุชน คนสุจริต” ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่้อให้ คุรุชน คนสุจริต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเป็น คุรุชน คนสุจริต การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการสร้างความตระหนัก วางรากฐานการปลูกจิตสำนึก การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม คือ คุรุชน คนสุจริต ครู จำนวน 55 คน นักเรียน 55 คน รวมจำนวน 110 คน วิทยากรได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1