ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ