ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online