ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมประชุม Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมแพรวา เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2564