ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมีนายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้