ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการ ประเมินพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการ ประเมินพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 12 เชิงประจักษ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet