ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ และ นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพระสอนศีลธรรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ นางสาวศจีทิพย์ ตาลพันธ์ และ นางสาวรัตติยา ภูมิสายดร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพระสอนศีลธรรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สถานศึกษาได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ คือ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบคือโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์และโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา