ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)