ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม สลิปเงินเดือนออนไลน์ (E-Slip)

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
สลิปเงินเดือนออนไลน์ (E-Slip) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญในสังกัดได้ตรวจสอบฐานข้อมูลทางการเงินผ่านโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมแพรวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑