ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม และให้บุคลากรทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ไม่สบาย และแจ้งให้บุคลากรทราบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคือ นายสุริยา ผ่องเสียง