สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2563