ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

เวลา 08.15 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้แจ้งและกล่าวลาบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดย สพฐ. ได้แต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 และได้มอบของที่ระลึกให้กับว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กาญจนุบรี เขต 2 และ ดร.กมล วรรณ ทิพยเนตร ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1