ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ […]

ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2”

การประชุมผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ไม่พบเรื่อง

ไม่พบเรื่อง

งานมอบรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้” ปีที่ 2 ออนไลน์
โดย: Admin  วันศุกร์ที่  22 พฤษภาคม  2563

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1