Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผ […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

LAO-OI Model โดย ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

DANTAE Model โดยนายพูณศิลป์ อ่อนไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SUMROENG Model โดยนายโอภาส พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเริงวิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา SUMROENG Model โดยน […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

KPW Model โดยนายณัฐธนิน แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา KPW Modelโดยนายณัฐธ […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

หนองโพน Model โดยนายวีระศักดิ์ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา หนองโพน Modelโดยนาย […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

HEART Model โดยนายประเดิม วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา HEART Modelโดยนายปร […]

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SAMAKEE Model โดยนายบุญศรี บรรพแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา SAMAKEE Modelโดยนาย […]